Skip to main content
Til toppen

Informasjon om Menneskerettigheter og Arbeidsforhold

Maskin Importøren AS er åpne om hvordan bedriften forebygger og håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Maskin Importøren AS ønsker å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi følger nøye med våre leverandører og besøker de jevnlig for å sikre at de følger alle krav til helse, miljø, sikkerhet, klima, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk.

Forespørsel om informasjon

Maskin Importøren AS følger opp Åpenhetsloven på vegne av selskapet og våre leverandører. Vi ber om at eventuelle informasjonskrav sendes inn ved til våre epost: post@maskinimp.no 

Besvarelsesprosess

Maskin Importøren AS vil gi en tilbakemelding innen tre uker etter at informasjonskrav er mottatt. I visse tilfeller kan behandlingstiden være inntil 2 måneder, jf Åpenhetsloven § 7. Informasjonssøker vil i så fall, innen tre uker etter at informasjonskravet ble mottatt, bli orientert om forlengelsen og årsak til forlengelse, samt informasjon om når henvendelsen kan forventes å bli besvart. 

Vi gjør oppmerksom på at Åpenhetsloven § 6 åpner for at et informasjonskrav kan avslås blant annet dersom: 
•    henvendelsen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva henvendelsen gjelder
•    henvendelsen er åpenbart urimelig
•    den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
•    den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

Et eventuelt avslag på et krav om informasjon vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i Åpenhetsloven § 7.


Lenker
Min side